ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.بعد از فهمیدن این موضوع حال می توانید ععدی را در بازی پیشنهاد نمایید و سپس باید بگویید که عدد شانس از عدد پیشنهادی ش�… Read More